יתן ויתנו אחרים חסיד
680
DONATEURS
60%
1,376,606 ₪
OBJECTIF 2,310,000 ₪

Reconnaître le bien, rendre l'amour et continuer sa mission

Le rabbin Yigal Pizem Z״l a travaillé dans la chelihout que le Rabbi de Loubavitch lui a confié dans les Krayot et ses environs depuis plusieurs décennies.
cette activité qui a commencé avec des leçons de Tanya à son domicile a brisé les frontières et traversé les secteurs et des centaines de familles l'ont rejoint dans ce qui est aujourd'hui la communauté Habad du Krayot.

Au fil des ans, à son initiative, ont créé des maisons Habad et des établissements d'enseignement pour tous les âges, et les étudiants, des synagogues et un centre d’étude, le point culminant est la Yeshiva tomhet temimim Chabad Loubavitch dans le Krayot et ses activités que le Rav Igal Pizem a mis en place.

Pendant cette période, la yeshiva s’est développée en quantité et en qualité c'est l'occasion de reconnaître sa gratitude son amour et de poursuivre la mission du rabbin Pizem.
Un don financier permettra de continuer ce que le Rav Pizem a mis en place pour perpétrer sa mémoire.

Que vous soyez tous inscrit et scellé dans le livre de la vie.

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

Read More
À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations

Reconnaître le bien, rendre l'amour et continuer sa mission

Le rabbin Yigal Pizem Z״l a travaillé dans la chelihout que le Rabbi de Loubavitch lui a confié dans les Krayot et ses environs depuis plusieurs décennies.
cette activité qui a commencé avec des leçons de Tanya à son domicile a brisé les frontières et traversé les secteurs et des centaines de familles l'ont rejoint dans ce qui est aujourd'hui la communauté Habad du Krayot.

Au fil des ans, à son initiative, ont créé des maisons Habad et des établissements d'enseignement pour tous les âges, et les étudiants, des synagogues et un centre d’étude, le point culminant est la Yeshiva tomhet temimim Chabad Loubavitch dans le Krayot et ses activités que le Rav Igal Pizem a mis en place.

Pendant cette période, la yeshiva s’est développée en quantité et en qualité c'est l'occasion de reconnaître sa gratitude son amour et de poursuivre la mission du rabbin Pizem.
Un don financier permettra de continuer ce que le Rav Pizem a mis en place pour perpétrer sa mémoire.

Que vous soyez tous inscrit et scellé dans le livre de la vie.

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

Read More
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
680 DONATEURS
46 Groupes
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪18
anonyme
טל פנינה בת עמירה ומשפחתה המורחבת
₪120
שמואל בוהדנה
הצלחה בגשמיות ורוחניות
₪180
anonyme
₪770
נשות המדרשיה
₪325
Shmuel Zisu
רפואה שלמה לידיה לאה בת אסתר
₪100
עדנה מקמל
₪280
זכריה
₪300
מנחם הלמן
לזכות כל המשפחה בתוך כלל ישראל
₪1378
נשות המדרשיה
₪180
עדנה מקמל
₪100
מנחם מענדל אזדאבא
₪1900
נשות המדרשיה
₪75000
anonyme
תרומה לשיפוץ מרכז נפש חי\\\'ה חב\\\"ד ליובאוויטש הקריות
₪1200
שרון שטרן
4 שעות של החזקת הישיבה
צבי הרצל שטרן
₪3800
anonyme
₪500
אידה קוגן
₪1110
anonyme
₪902
נשות המדרשיה
₪100
רובין מיכאל
Loader